holy-season-of-lent

Sv. Ján Zlatoústy – Pôstom si naostri zbrane duchovného boja

8. februára 2016 Martin Mráz 0 Comments

Tak ako s koncom zimy prichádza teplé obdobie a námorník (znova) ťahá svoju loď naspäť do mora, vojak (znova) pripravuje svoju výzbroj a cvičí svojho koňa na boj, roľník (znova) ostrí svoju kosu, posilnený pútnik ide pokračovať vo svojej ďalekej ceste a atlét odkladá svoj odev a pripravuje sa na preteky, tak  aj my, na začiatku tohto pôstu, ako keby na začiatku duchovnej jari, vyleštíme si zbrane ako vojaci, naostrime si kosy ako roľníci a ako kormidelníci si skontrolujme loď nášho ducha, aby sme dokázali zvládnuť nápor vlnobitia absurdných vášni.

Ako pútnici pokračujme v putovaní smerom k nebu a ako atléti pripravme sa na preteky tým, že sa zvlečieme zo všetkého. Veriaci sa podobá roľníkovi, námorníkovi, vojakovi, atlétovi, ale hlavne pútnikovi. Svätý Pavol zdôrazňuje: “Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!” (Ef 6, 12-13) Hľa, toto robí atlét a toto koná vojak. Ak si atlétom, tak je nevyhnutné, aby si vstúpil do zápasu obnažený. Ak si vojakom, musíš vstúpiť na bitevné pole dokonale vyzbrojený.

Ako teda??? Nahý alebo zaodetý? Oblečený alebo zoblečený? Ako? Vyzleč si svetské záležitosti a staneš sa atlétom, obleč si duchovný odev a staneš sa vojakom. Zhoď zo seba materiálne starosti, lebo teraz je čas boja. Obleč si duchovnú výzbroj. Lebo sme zahájili hroznú vojnu proti démonom a je teda potrebné zvliecť zo seba všetko (doslova byť nahý), čo by mohlo poslúžiť nášmu nepriateľovi ako výhoda pri boji. Je potrebné vyzbrojiť sa duchovnými zbraňami a nevystavovať sa smrteľným úderom nepriateľa.

Staraj sa o svoju dušu, vytrhávaj z nej tŕnie, zasievaj Božie slovo, saď výhonky zdravého učenia, pracuj s veľkou horlivosťou a tak budeš dobrým roľníkom. Lebo aj svätý Pavol o tom hovorí: “Roľník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode.” (2 Tim 2,6) Aj Pavol sa pridŕžal týchto slov v takej miere ako píše Korinťanom: “Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh.” (1 Kor 3,6) Preto si pôstom naostri zbrane duchovného boja.

pracovný preklad z taliančiny: Martin Mráz

zdroj: http://www.natidallospirito.com/2011/12/14/affila-le-armi-della-lotta-spirituale-con-il-digiuno-giovanni-crisostomo/

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Previous Post

Next Post